Съдиите по пристигане – последствията от тяхното премахване

Съдиите по пристигане – последствията от тяхното премахване
User Rating: 0 (0 votes)
Плувните състезания се осигуряват от хора изпълняващи различни функции. Един, двама или трима от тези хора са т.нар. съдии по пристигане. Те са хората, които стоят на финала на плувната дисциплина от едната или от двете страни по ширина на басейна. Съдията по пристигане има отговорността да запише последователността на пристигане на състезателите, т.е. на практика да определи тяхното класиране.

В случаите, в които има повече от един съдия по пристигане, се определя един от тях като старши съдия по пристигане, който след като провери изписания ред на пристигане на своите колеги да определи, какъв е окончателният ред на подреждане на състезателите. В по-често срещания случай, всички съдии по пристигане представят в писмен вид решението си за подреждането в серия на старшия времеизмервач, който да използва представената от тях информация за да определи класирането.

Зад всеки коридор на плувните състезания е поставен един човек с хронометър, който има отговорността да измери постижението на състезателя плуващ в неговият коридор. След приключването на всяка серия, всички времеизмервачи обявяват засечените от тях времена на своя „шеф”, който ги записва в протокола с резултати. Старшият времеизмервач освен това измерва времето и на първия пристигнал във всяка серия.

Нека предположим, че сме направили следния опит. Има един плувец, който плува определена дистанция. Поставили сме задача на 5-те, 6-те или 8-те времеизмервача (в зависимост от размера басейн) да измерят неговото време. В края на измерването когато запишем постиженията на времеизмервачите, те ще бъдат различни в общият случай, възможно е отделни двойки от хора да са измерили едно и също постижение, но като цяло би било добре всички времена да попаднат във времевият интервал, да приемем от 20 стотни от секундата. Времеизмерването е субективно човешко действие и е поставено в зависимост от множество фактори, върху които бихме могли да влияем, но при всички случаи представеното постижение ще си остане субективно. В този смисъл за нас по-важно е подреждането на плувците в серията (кой е първи, кой втори и т.н.), отколкото техните постижения.

Пример: Нека разгледаме една хипотетична серия на 50 свободен стил

Истинските времена (такива, които би измерила електронна времеизмервателна уредба):

Коридор 1 – 0:31.00; кор.2 – 0:30.90, кор.3 – 0:30.80, кор.4 – 0:30.75, кор.5 – 0:30.78, кор.6 – 0:30.85, кор.7 – 0:30.97, кор.8 – 0:31.02

Времена измерени от времеизмервачи:

Коридор 1 – 0:30.80; кор.2 – 0:30.81, кор.3 – 0:30.79, кор.4 – 0:30.65, кор.5 – 0:30.82, кор.6 – 0:30.78, кор.7 – 0:30.82, кор.8 – 0:30.64

Първи съдия по стил казва: първи пристигна 4 коридор, след него бе 5 коридор, след него 3-ти коридор и т.н., като съкратено той ще изпише това: 4, 5, 3, 2, 6, 7, 8, 1

Втори съдия по стил: 4, 5, 3, 6, 2, 1, 8, 7

Старши съдия по стил: 4, 3, 5, 6, 2, 1, 7, 8

Първоначално старшивремеизмервачът записва времената от времеизмервачите, така както са му ги съобщили. Малко след това пристигат решенията от съдиите по пристигане, които между другото са с предимство пред измерванията на времеизмервачите. Тук има още една особеност, че във виждането на реда на пристигане има една допълнителна ограниченост, поставена от мозъка, който има като първостепенна задача да различи кой е първи, втора задача да различи кой е втори, трета задача да различи кой е трети и т.н. В случаите, когато ще му бъде трудно да прецени пълния ред на класиране, той се съсредоточава върху приоритетите си, т.е. да определи кой е първи, какъв е редът на първите трима, и до там. Изводът е, че при малки разлики във времето на пристигане между състезателите, на съдиите по пристигане може да се вярва, че са записали правилно само първите трима състезатели.

В случай че състезателите пристигат с разлика един от друг през половин секунда, една секунда или повече, достоверността на написаното от съдията по пристигане става все по-голяма. В разгледания пример поради малките разлики е логично да стигнем до извода, че можем да се доверим на реда на пристигане само до първите трима състезатели. Всички от тях казват че първи е четвърти коридор, т.е. той ще бъде победител в серията. Двамата съдии казват че след това е пристигнал 5-ти коридор, а след него 3-ти коридор, но старши съдията по пристигане казва че са пристигнали обратно, т.е. първо 3-ти коридор, след него 5-ти.

И тук започват проблемите за старши времеизмервача. Той трябва да реши дали да се довери на старши съдията по пристигане или на двамата съдии които са видели едно и също. За да си помогне при вземане на решението, той ще погледне двете времена, измерени от времеизмервачите, съответно 0:30.82 – на 5-ти коридор и 0:30.79 – на 3-ти коридор (истинските времена, не забравяйте, са 0:30.80 – на 5-ти коридор и 0:30.82 – на 3-ти коридор). Според информацията до тук двамата съдии по пристигане казват, че редът е 5,3, а старши съдията по пристигане и времеизмервачите – 3,5.

За да вземе решение в този случай старши съдията започва да търси друга информация, която да му бъде полезна. Ако има изградена представа за степента, в която съдиите по пристигане са познавали последователността в предходни серии. Друга полезна информация би му била точността, с която мерят времеизмервачите. По този повод трябва да напиша следното. В най-голяма степен точността на времеизмерването зависи от това, хронометърът да бъде пуснат максимално близко до стартовия сигнал. В случай, че някакво предходно състезание се проведе с електронна времеизмервателна уредба, е възможно да се направи изследване на действителните постижения, измерени от времеизмервача и реалните електронно измерени такива от уредбата. От всички тези данни се изчислява средна аритметична величина, която показва в каква посока (по-бързо, по-бавно) от уредбата измерва времеизмервача, и стандартно отклонение на начина на времеизмерване, който пък да покаже диапазона, в който се очаква да варира по-голям брой от измерванията на този времеизмервач. В случай, че не разполагаме с подобна информация обаче, лично аз съм склонен да повярвам на двамата съдии по пристигане, въпреки риска, че единият е видял реда, а другият го е преписал от него, като пренебрегна решението на старши съдията по пристигане и времеизмервачите на 3-ти и 5-ти коридор. Възможно действие в този момент е да бъдат попитани съдиите по пристигане до колко убедени са, че реда е този, който е посочен от тях, и според получените отговори да се вземе решението. В случай че съдиите потвърдят това, което са видели, окончателното решение ще бъде, че втори се класира 5-ти коридор с постижението измерено от времеизмервача 0:30.82, а трети е трети коридор с 0:30.83, тук се коригира постижението от 0:30.79 на посоченото.

Друга възможност според това дали организатора има възможност да награди двама състезатели на второто място, те да бъдат класирани на равно второ място. Поради близостта на финиширане на цялата серия, логично е да се доверим на съдиите по пристигане само до уцелване на първите трима. Все пак обаче, видно е че според тях 2-ри и 6-ти коридор са финиширали след първите трима, но преди всички останали, т.е. във финалното класиране те ще бъдат класирани на 4-то и 5-то място, като остава да се определи реда на тяхното класиране, както и окончателното постижение, което при всички случаи трябва да бъде по-слабо от 0:30.83, независимо какво е измерил времеизмервачът. Тук независимо от истината, лично аз съм склонен да се съглася с времеизмервачите, а не със съдиите по пристигане и да запазя определеното от тях класиране, което казва че четвърти е 6-ти коридор, а пети 2-ри коридор. Тук проблемът е с времената им, които според времеизмервачите са по-добри от тези на третия пристигнал, т.е. налага се да бъдат коригирани, съответно на 0:30.84 за 6-ти коридор, и 0:30.85 за 2-ри коридор. Останаха окончателните решения за 1-ви, 7-ми и 8-ми коридор. Остава реда определен от времеизмервачите, а именно 8-ми, 1-ви, 7-ми коридор. Тъй като измерените от тях постижения са по-бързи от времето на петия подред пристигнал, отново се налага тяхното коригиране в съответствие с взетите до този момент решения. Времето на 8-ми коридор се коригира на 0:30.86, времето на 1-ви на 0:30.87, времето на 7-ми – на 0:30.88.

Преди да продължим нататък нека кажем, че подобни серии в които всички състезатели финишират в рамките на половин секунда са изключителна рядкост, но въпреки това е възможно да се получат, а някои от разгледаните хипотези реално се случват във всяко състезание.

И така до какви резултати достигнахме до тук:
За времената
Кор1 Кор2 Кор3 Кор4 Кор5 Кор6 Кор7 Кор8
истина 0:31.00 0:30.90 0:30.80 0:30.75 0:30.78 0:30.85 0:30.97 0:31.02
времеизм. 0:30.80 0:30.81 0:30.79 0:30.65 0:30.82 0:30.78 0:30.82 0:30.64
окончателно 0:30.87 0:30.85 0:30.83 0:30.65 0:30.82 0:30.84 0:30.88 0:30.86
.
За реда на подреждане:
Ред на пристигане
истина 4,5,3,6,2,7,1,8
времеизмервачи 8,4,6,3,1,2,5=7
съдия 1 4,5,3,2,6,7,8,1
съдия 2 4,5,3,6,2,1,8,7
старши по пристигане 4,3,5,6,2,1,7,8
окончателно 4,5,3,6,2,8,1,7

Всички тези ситуации не се случват единствено в състезание, осигурено от електронна-времеизмервателна уредба, но при условие че тя измерва абсолютно всички времена. За всяко неизмерено време, особенно за интересуващите ни първи трима в последната серия, се нуждаем от решението на най-малко един съдия по пристигане, което ще се вземе с приоритет пред това на времеизмервача.

Вероятността да се вземе правилно решение е по-голяма, ако има съдия по пристигане, отколкото ако няма такъв.

 Начини на времеизмерване

Има три начина, по които се измерва времето по време на състезание. Първият начин е чрез хронометри, който наричаме ръчно мерене. Вторият е чрез времеизмервателна уредба, който наричаме електронно мерене. Третият е чрез т.нар. бутони, които наричаме полуелектронно времеизмерване, тъй като те премахват отклоненията при даване на старт тъй като се включват едновременно от машината, електронно, но остава ръчното спиране от времеизмервача в края на дистанцията.

При работата с бутони, има една по-голяма достоверност в резултатите, които се получават от тази система, но въпреки това отново остава едно субективно спиране на времето от отделния времеизмервач. На този етап лично аз, не мога да преценя дали да се доверя в по-голяма степен на това, че операторът с бутон ще спре правилно времето или на това, че съдията по пристигане ще определи реда на пристигане по-правилно. И отново, въпреки че е елиминирана субективността на пускане на времето, остава тази на спиране и като че ли доверието остава към съдията по пристигане, още повече че това, което вижда той, най-вероятно се вижда и от зрителя.

Премахването на съдията по пристигане от списъка със съдиите, осигуряващи плувните състезанията, е грешно решение. ФИНА е премахнала тази длъжност от своя лист със съдии тъй като решенията там се взимат чрез наблюдаване на видео записи, с повторения със забавена скорост, както и осигуряване на състезанието с повече от една времеизмервателна система. Премахването на съдията по пристигане, в най-скоро време ще доведе до ситуация, при която ще сгрешим реда на медалистите  в държавните си първенства!!!
 фото публикация: theiosonline

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>