Правилник – FINA 2013-2017 – Плуване. Новите правила

Правилник – FINA 2013-2017 – Плуване. Новите правила
User Rating: 4.8 (3 votes)
Изказваме голямата си благодарност за съдействието на Константина Няголова в предоставянето на професионален превод на новите правила на FINA (в сила от септември 2013г.), отнасящи се до плуването, както и промените в тях.

admin

 

Правилник – FINA 2013-2017

Плуване

* Новите неща са оцветени в зелено, а тези, които отпадат – в червено

 

SW 1 УПРАВЛЕНИЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА

SW 1.1 Главното ръководство, назначен от ръководния орган е компетентен по всички въпроси, които не са възложени от правилата на главния съдия, съдиите или други длъжностни лица, и има право да отлага състезания и да дава нареждания в съответствие с приетите правила за провеждане на дадено състезание.

SW 1.2 На олимпийските игри и световните първенства Бюрото на FINA назначава поне следните длъжностни лица за контрол на състезанията:

• главен съдия (2)

• надзорник в контролната стая (1)

• съдии по стил (4)

• стартери (2)

• главни съдии по обръщанията (2, по 1 на всеки край на басейна)

• съдии по обръщанията (по 1 на всеки край на всеки коридор)

• главен регистратор (1)

• помощник стартери (2)

• говорител (1)

SW 1.2.1 За всички други международни състезания, ръководният орган назначава същите или по-малко длъжностни лица, подлежащо на одобрение от съответния регионален или международен орган, когато е уместно.

SW 1.2.2 Когато няма Електронно измервателна уредба, тя трябва да се замести от главен времеизмервач, трима (3) времеизмервачи на коридор и двама (2) допълнителни времеизмервачи.

SW 1.2.3 Главен съдия по пристигане и съдии по пристигане са необходими, когато няма Електронно оборудване и/или три (3) дигитални хронометъра на коридор.

SW 1.3 Плувният басейн и техническото оборудване за Олимпийските игри и Световните първенства трябва да бъдат инспектирани и одобрени своевременно преди състезанията по плуване от делегата на FINA заедно с член на Техническия комитет по плуване.

SW 1.4 Когато подводна видео техника се използва от телевизията, оборудването трябва да се управлява с дистанционно управление и не трябва да пречи на видимостта или пътя на плувците и не трябва да променя конфигурацията на басейна или да скрива необходимата маркировка на FINA.

 

SW 2 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

SW 2.1 Главен съдия

SW 2.1.1 Главният съдия има пълен контрол и власт над всички длъжностни лица, одобрява техните задачи и ги инструктира за всички специални характеристики или регламенти, свързани със състезанията. Той прилага всички правила и решения на FINA и решава всички въпроси, свързани с реалното провеждане на дисциплината, турнира или състезанието, чието окончателно решение не е в обхвата на правилата.

SW 2.1.2 Главният съдия може да се намеси в състезанието на всеки един етап, за да гарантира, че правилата на FINA се спазват, и се произнася по всички протести, свързани с текущото състезание.

SW 2.1.3 При използване на съдии по пристигане без три (3) дигитални хронометъра, главният съдия определя класирането, когато е необходимо. Ако има работеща Електронно измервателна уредба, тя се взема под внимание както е посочено в SW 13.

SW 2.1.4 Главният съдия трябва да гарантира, че всички необходими длъжностни лица са на съответните си позиции за провеждане на състезанието. Той може да назначи заместници на тези, които отсъстват или са неспособни да действат, или е установено, че са неефективни. Той може да назначи допълнителни длъжностни лица ако се сметне за необходимо.

SW 2.1.5 В началото на всяка дисциплина, главният съдия сигнализира на плувците с кратка серия от изсвирвания, приканвайки ги да си съблекат всички дрехи с изключение на банските костюми, последвана от дълго изсвирване, което показва, че те трябва да заемат позициите си на стартовото блокче (или за плуване по гръб и смесена щафета, незабавно да влязат във водата). Второ дълго изсвирване приканва състезателите в плуване по гръб и смесена щафета незабавно да заемат стартова позиция. Когато плувците и длъжностните лица са готови за старта, главният съдия дава знак на стартера с протегната ръка, показвайки, че плувците са

под контрола на стартера. Протегнатата ръка трябва да остане в тази позиция до даването на старта.

SW 2.1.6 Главният съдия трябва да дисквалифицира всеки плувец за всяко нарушение на Правилата, на които той лично е свидетел. Главният съдия може също така да дисквалифицира всеки плувец за всяко нарушение, които му се докладват от други упълномощени длъжностни лица. Всички дисквалификации зависят от решението на главния съдия.

SW 2.2 Надзорник в контролната стая

SW 2.2.1 Надзорникът контролира електронната уредба, включително преглеждането на резервните камери за засичане на времето.

SW 2.2.2 Надзорникът е отговорен за проверката на резултатите от компютърните разпечатки.

SW 2.2.3 Надзорникът е отговорен да проверява разпечатката за предаването на щафетите и да докладва на главния съдия евентуалните ранни стартове.

SW 2.2.4 Надзорникът може да преглежда видеото, използвано за допълнително засичане на времето, за да потвърди евентуалните ранни стартове.

SW 2.2.5 Надзорникът контролира оттеглянията след сериите или финалите, въвежда резултатите в официалните формуляри, вписва всички нови рекорди и води резултатите, когато е уместно.

SW 2.3 Стартер

SW 2.3.1 Стартерът има пълен контрол над плувците от момента, в който главният съдия му ги предаде (SW 2.1.5), до започване на състезанието. Стартът се дава в съответствие с SW 4.

SW 2.3.2 Стартерът докладва на главния съдия ако някой плувец забавя старта, умишлено не се подчинява на заповед или извършва други нарушения при старта, но само главният съдия може да дисквалифицира плувец за такова забавяне, умишлено неподчинение или нарушение.

SW 2.3.3 Стартерът има правомощия да решава дали стартът е честен, подлежащо само на решението на главния съдия.

SW 2.3.4 При стартиране на дадено състезание, стартерът застава отстрани на басейна в рамките на около пет метра от стартовия ръб на басейна, където времеизмервачите могат да видят и/или чуят началния сигнала и плувците могат да чуят сигнала.

SW 2.4 Помощник стартер

SW 2.4.1 Помощник стартерът събира плувците преди всяко състезание.

SW 2.4.2 Помощник стартерът докладва на главния съдия всяко забелязано нарушение във връзка с рекламата (GR 6) и ако някой плувец не се яви при повикване.

SW 2.5 Главен съдия по обръщанията

SW 2.5.1 Главният съдия по обръщанията гарантира, че съдиите по обръщанията изпълняват своите задължения по време на състезанието.

SW 2.5.2 Главният съдия по обръщанията получава докладите на съдиите по обръщанията при всяко нарушение и ги представя веднага на главния съдия.

SW 2.6 Съдии по обръщания

SW 2.6.1 По един съдия на обръщанията се поставя на всеки коридор във всеки край на басейна.

SW 2.6.2 Всеки съдия на обръщанията трябва да се увери, че плувците спазват съответните правила за обръщане, като се започне от началото на последното загребване с ръка преди докосването и се приключи със завършването на първото загребване с ръка след обръщането. Съдията по обръщания в стартовия край на басейна трябва да се увери, че плувците спазват съответните правила от старта до завършването на първото загребване с ръка. Съдиите по обръщанията на финала също трябва да се уверят, че плувците завършат надпреварата съгласно настоящите правила.

SW 2.6.3 В индивидуалните състезания на 800 и 1500 метра, всеки съдия по обръщанията в края за обръщане на басейна записва броя на обиколките, завършени от плувеца в неговия коридор и информира плувеца за оставащия брой обиколки чрез показване на цифрови показалци. Може да се използва полу-електронно оборудване, включително подводен дисплей.

SW 2.6.4 Всеки съдия в стартовия край дава предупредителен сигнал, когато плувецът в неговия коридор има да плува две дължини плюс пет (5) метра до финиширане в индивидуалните дисциплини на 800 и 1500 метра. Сигналът може да бъде повторен след обръщането докато плувецът достигне маркера за пет (5) метра върху коридорното въже. Предупредителният сигнал може да бъде със свирка или звънец.

SW 2.6.5 В щафетните дасциплини, всеки съдия в стартовия край определя дали стартиращият плувец е в контакт със стартовото блокче, когато предният плувец докосва стартовата стена. Когато има електронна измервателна система, която преценява щафетните стартове, тя трябва да се използва в съответствие с SW 13.1.

SW 2.6.6 Съдии по обръщанията докладват всяко нарушение на подписани карти, където се посочва дисциплината, номера на коридора и нарушението. Те се предават на главния съдия по обръщания, който незабавно ги предава на главния съдия.

SW 2.7 Съдии по стил

SW 2.7.1 Съдиите по стил се поставят от всяка страна на басейна.

SW 2.7.2 Всеки съдия по стил гарантира спазването на правилата, свързани със стила на плуване, определен за дисциплината и наблюдава обръщанията и финиширането, за да съдейства на съдиите по обръщанията.

SW 2.7.3 Съдиите по стил докладват на главния съдия всяко нарушение на подписани карти, където се посочва дисциплината, номера на коридора и нарушението.

SW 2.8 Главен времеизмервач

SW 2.8.1 Главният времеизмервач определя местата за сядане на всички времеизмервачи и коридорите, за които отговарят. Трябва да има по трима (3) времеизмервачи за всеки коридор. Ако не се използва електронна измервателна уредба, трябва да има назначени двама (2) допълнителни времеизмервачи, единият от които следва да бъде инструктиран да замести времеизмервач, чиито хронометър не е стартирал или е спрял по време на дисциплината, или който по някаква друга причина не е в състояние да записва времето. При използване на дигитални хронометри, окончателното време и място се определят по време.

SW 2.8.2 Когато има само по един (1) времеизмервач на коридор, трябва да се назначи дъпълнителен времеизмервач, в случай на повреда на хронометър. Освен това, Главният времеизмервач трябва винаги да регистрира времето на победителя във всяка серия.

SW 2.8.3 Главният времеизмервач събира от времеизмервачите във всеки коридор карти, съдържащи регистрираните времена, и ако е необходимо, преглежда хронометрите им.

SW 2.8.4 Главният времеизмервач записва или преглежда официалното време на стартовия лист за всеки коридор.

SW 2.9 Времеизмервачи

SW 2.9.1 Всеки времеизмервач засича времето на плувците във възложения му коридор в съответствие с SW 11.3. Хронометрите трябва да бъдат удостоверени като точни пред Главното ръководство на състезанието.

SW 2.9.2 Всеки времеизмервач стартира своя хронометър при стартовия сигнал и го спира, когато плувецът в неговия коридор завърши надпреварата. Времеизмервачите могат да бъдат инструктирани от главния времеизмервач да записват времената на междинни разстояния в надпревари, по-дълги от 100 метра.

SW 2.9.3 Веднага след надпреварата, времеизмервачите във всеки коридор записват времената на своите хронометри на картата, дават я на главния времеизмервач, и ако това бъде поискано от тях, представят хронометрите си за проверка. Техните хронометри трябва да бъдат изчистени при краткото изсвирване на главния съдия за обявяване на следващата надпревара.

SW 2.9.4 Освен ако се използва резервна видео система, може да се наложи да се използва пълният състав времеизмервачи, дори и когато се използва електронна измервателна уредба.

SW 2.10 Главен съдия по пристиганеако се изисква

SW 2.10.1 Главният съдия по пристигане възлага на всеки съдия по пристигане неговата позиция и класирането, което трябва да се определи.

SW 2.10.2 След надпреварата, главният съдия по пристигане събира подписани листове с резултати от всеки съдия по пристигане и установява резултата и класирането, които се изпращат директно на главния съдия.

SW 2.10.3 Когато се използва електронна измервателна уредба за преценка на финиширането в надпреварата, главният съдия по пристигане трябва да докладва реда на финиширане, записан от уредбата след всяка надпревара.

SW 2.11 Съдии по пристиганеако се изискват

SW 2.11.1 Съдиите по пристигане се разполагат на повдигнати стойки, наравно с финалната линия, където по всяко време имат безпрепятствена видимост към състезателния басейн и финалната линия, освен ако управляват електронна измервателната уредба в съответните им възложени коридори чрез натискане на бутон при завършване на надпреварата.

SW 2.11.2 След всяка дисциплина, съдиите по пристигане решават и докладват класирането на плувците според това, което им е възложено. Съдиите по пристигане, които не управляват бутони, не трябва да изпълняват функция на времеизмервачи в същата дисциплина.

SW 2.12 Контрол на подиума

(освен за Олимпийските игри и Световните първенства)

SW 2.12.1 Главният регистратор е отговорен за проверката на резултатите от компютърните разпечатки или от резултатите за времето и класирането във всяко състезание, получени от главния съдия. Главният регистратор присъства като свидетел на подписването на резултатите от главния съдия.

SW 2.12.2 Регистраторите контролират оттеглянията след сериите или финалите, въвеждат резултатите в официалните формуляри, вписват всички нови рекорди и водят резултатите, когато е уместно.

SW 2.13 Вземане на решения от длъжностните лица

SW 2.13.1 Длъжностните лица вземат своите решения самостоятелно и независимо един от друг, освен ако не е предвидено друго в Правилата по плуване.

 

SW 3 ПОДРЕЖДАНЕ НА СЕРИИТЕ, ПОЛУФИНАЛИТЕ И ФИНАЛИТЕ

Стартовите позиции за всички дисциплини в Олимпийските игри, Световните първенства, Регионалните игри и други състезания на FINA се определят чрез подреждане както следва:

SW 3.1 Серии

SW 3.1.1 Най-добрите състезателни времена на всички участници за обявения квалификационен период преди крайния срок за записване за състезанието се подават на формуляри за участие или се попълват по интернет и се записват по ред на времената от Главното ръководство. Плувците, които не са представили официални записани времена се считат за най-бавни и се поставят в края на списъка без време. Поставянето на плувци с еднакви времена или на повече от един плувец без времена се определя чрез теглене на жребий. Плувците се поставят в коридори всъответствие с процедурите, предвидени в SW 3.1.2 по-долу. Плувците се поставят в изпитателните серии според представените времена по следния начин.

SW 3.1.1.1 Ако има една серия, подреждането за нея е като за финал и тя се изпълнява само по време на финала.

SW 3.1.1.2 Ако има две серии, най-бързият плувец се подрежда във втората серия, следващият по бързина в първата серия, следващият по бързина във втората серия, следващият в първата серия и т.н.

SW 3.1.1.3 Ако има три серии, с изключение на дисциплините 400 м., 800 м. и 1500 м., най-бързият плувец се поставя в третата серия, следващият по бързина във втората, следващият по бързина в първата. Четвъртият по бързина плувец се поставя в третата серия, петият във втората серия, шестият по бързина в първата серия, седмият по бързина в третата серия и т.н.

SW 3.1.1.4 Ако има четири или повече серии, с изключение на дисциплините 400 м., 800 м. и 1500 м., подреждането за последните три серии на дисциплина е в съответствие с SW 3.1.1.3 по-горе. Серията преди последните три серии се състои от следващите по бързина плувци; серията, предхождаща последните четири серии, се състои от следващите по бързина плувци и т.н. Коридорите се определят в низходящ ред на представените времена във всяка серия, в съответствие с модела, описан в SW 3.1.2 по-долу.

SW 3.1.1.5 При дисциплините 400м. , 800 м. и 1500 м. последните две серии от дисциплината се подреждат в съответствие с SW 3.1.1.2.

SW 3.1.1.6 Изключение: Когато в дисциплината има две или повече серии, трябва да има минимум трима плувци, подредени в някоя от квалификациите, но броят на плувците в тази серия може да бъде намален до по-малко от трима от последващите задрасквания.

SW 3.1.1.7 Когато има на разположение басейн с 10 коридора и за осмото място са установени равни времена в сериите от състезанията на 800 м и 1500 м свободен стил, коридор 9 се използва с теглене на жребий за коридор 8 и коридор 9. В случай на три (3), равни времена за осмото място, коридори 9 и 0 се използват с теглене на жребий за коридори 8, 9 и 0.

SW 3.1.1.8 Когато няма на разположение басейн с 10 коридора, важи SW 3.2.3.

SW 3.1.2 С изключение на 50-метровите дисциплини в 50-метрови басейни, определянето на коридорите е (като коридор номер е 1 от дясната страна на басейна (0 при използване на басейн с 10 коридора), когато се гледа с лице към състезателния басейн от стартовия борд) като най-бързият плувец или отбор се поставя в централния коридор на басейн с нечетен брой коридори, или в коридор 3 или 4 съответно в басейн с 6 или 8 коридора. В басейни с 10 коридора, най-бързият плувец се поставя в коридор 4. Плувецът със следващото най-бързо време се поставя от лявата му страна, а след това се редуват останалите отдясно и отляво в съответствие с представените времена. За плувците с еднакви времена, позициите им в коридорите се определят с теглене на жребий в рамките на гореспоменатия модел.

SW 3.1.3 Когато 50-метрови дисциплини се провеждат в 50-метрови басейни, по преценка на Главното ръководство, дисциплините може да се провеждат от нормалния стартов борд към края за обръщане или от края за обръщане към стартовия борд, в зависимост от монтираната електронна времеизмервателна система, и съобразно позицията на стартера и др. Главното ръководство трябва да уведоми плувците за решението си своевременно преди началото на състезанието. Независимо в коя посока се провежда състезанието, плувците трябва да бъдат разпределе в същите коридори, в които биха били подредени ако стартират и финишират в стартовия край.

SW 3.2 Полуфинали и финали

SW 3.2.1 В полуфиналите, сериите се определят както в SW 3.1.1.2.

SW 3.2.2 В случай че не са необходими квалификации, коридорите се определят в съответствие с SW 3.1.2 по-горе. Когато има проведени квалификации или полуфинали, коридорите се определят както в SW 3.1.2, но възосновава на времената, установени в тези серии.

SW 3.2.3 В случай, че плувци от едни и същи или различни серии имат равни времена, регистрирани до 1/100 от секундата за осмото/десетото място или шестнадесетото/двадесетото място в зависимост от това дали се използват 8 или 10 коридора, се провежда преплуване, за да се определи кой плувец ще премине към съответните финали. Това преплуване трябва да се състои след като всички участващи плувци са завършили сериите си, във време, съгласувано между ръководството на състезанието и засегнатите страни. Ако пак бъдат регистрирани равни времена, се провежда още едно преплуване. Ако е необходимо, се провежда преплуване за определяне на 1-ва и 2-ра резерва, ако са записани равни времена.

SW 3.2.4 Когато един или повече плувци се откажат от полуфинал или финал, се извикват резерви по реда на класирането в сериите или полуфиналите. Дисциплината или дисциплините трябва да бъдат преподредени и да бъдат издадени допълнителни стартови листи, описващи промените или замените, както е предписано в SW 3.1.2.

SW 3.2.5 За сериите, полуфиналите и финалите, плувците трябва да бъдат в стаята за първо повикване не по-късно от 20 минути преди началото на своята дисциплина. След проверка, плувците преминават в стаята за последно повикване.

SW 3.3 В други състезания, за определянето на коридорни позиции може да се използва системата с теглене на жребий.

 

SW 4 СТАРТ

SW 4.1 Стартът в надпреварите в свободен стил, бруст, бътерфлай и съчетано плуване е със скок. При дългото изсвирване на главния съдия (SW 2.1.5), плувците стъпват върху стартовото блокче и остават там. При командата на стартера „По местата“, те трябва незабавно да заемат стартова позиция с поне един крак в предната част на стартовото блокче. Позицията на ръцете не е от значение. Когато всички плувци застанат неподвижно, стартерът дава начален сигнал.

SW 4.2 Стартът в надпреварите по гръб и смесена щафета се извършва от водата. При първото дълго изсвирване на главния съдия (SW 2.1.5), плувците незабавно влизат във водата. При второто дълго изсвирване на главния съдия, плувците се връщат незабавно в стартово положение (SW 6.1). Когато всички плувци са заели стартовите си позиции, стартерът дава командата “ По местата „. Когато всички плувци застанат неподвижно, стартерът дава началния сигнал.

SW 4.3 На Олимпийските игри, Световните първенства и други състезания на FINA, командата „По местата (Take your marks)“ е на английски и стартът е чрез множество високоговорители, монтирани по един при всяко стартово блокче.

SW 4.4 Всеки плувец, който стартира преди да е даден началният сигнал, се дисквалифицира. Ако началният сигнал прозвучи преди да бъде обявено дисквалифицирането, надпреварата продължава, а плувецът или плувците се дисквалифицират след приключване на надпреварата. Ако дисквалификацията бъде обявена преди началния сигнал, сигналът не се дава, но останалите плувци се извикват обратно и стартират наново. Главният съдия повтаря стартовата процедура, като се започва с дългото изсвирване (второто за плуване по гръб)

съгласно SW 2.1.5.

 

SW 5 СВОБОДЕН СТИЛ

SW 5.1 Свободен стил означава дисциплина,  при която плувецът може да плува във всеки стил, освен този при дисциплените съчетано плуване или смесена щафета, свободен стил означава всеки стил, различен от плуване по гръб, бруст или бътерфлай.

SW 5.2 Някоя част на плувеца трябва да докосва стената при завършване на всяка дължина и на финала.

SW 5.3 Някоя част на плувеца трябва да пробива повърхността на водата по време на цялата надпревара, като е допустимо плувецът да бъде напълно потопен по време на обръщането и за разстояние не повече от 15 метра след старта и всяко обръщане. До този момент, главата трябва да е пробила повърхността.

SW 6 ГРЪБ

SW 6.1 Преди началния сигнал, плувците се нареждат във водата с лице към стартовото блокче, с две ръце, хванати за стартовите хватки. Стоенето в или на улея, или огъването на пръстите на краката около ръба на улея е забранено.

SW 6.2 При сигнала за старт и след обръщане, плувецът се отблъсква и плува по гръб по време на цялата надпревара, освен при изпълнение на обръщане, както е предвидено в SW 6.4. Нормалната позиция на гърба може да включва наклоняване на тялото до 90 градуса (но не включително) от хоризонталното положение. Позицията на главата не е от значение.

SW 6.3 Някоя част на плувеца трябва да пробива повърхността на водата по време на цялата надпревара. Допустимо е плувецът да бъде напълно потопен по време на обръщането, на финала /това го няма/ и за разстояние не повече от 15 метра след старта и всяко обръщане. До този момент, главата трябва да е пробила повърхността.

SW 6.4 При изпълнение на обръщането, трябва да има докосване на стената с някоя част от тялото на плувеца в неговия съответен коридор. По време на обръщането раменете могат да бъдат преобърнати през вертикалата към гърдите, след което незабавно продължително загребване с една ръка или едновременно с две ръце може да се използва за започване на обръщането. Плувецът трябва да се е върнал към позицията на гръб при напускане на стената.

SW 6.5 При финиширане на надпреварата, плувецът трябва да докосне стената, докато все още е на гръб в съответния си коридор.

 

SW 7 БРУСТ

SW 7.1 След старта и след всяко обръщане, плувецът може да направи едно пълно загребване с ръце чак до краката, по време на което плувецът може да бъде потопен. Единично бътерфлай ритане е разрешено по време на първото загребване с ръка, последвано от брустово ритане.

SW 7.2 От началото на първото загребване с ръце след старта и след всяко обръщане, тялото трябва да бъде на гърди. Не е разрешено преобръщане по гръб в нито един момент, освен при обръщане, след докосване на стената, когато е позволено плувецът да се обърне по всякакъв начин, стига при напускане на стената тялото да е обърнато по гърди. От самото начало и по време на надпреварата, цикълът на загребване трябва да бъде едно загребване с ръце и едно изтласкване с крака в този ред. Всички движения на ръцете трябва да бъдат едновременни и в една хоризонтална равнина без редуващо движение.

SW 7.3 Ръцете се избутват напред заедно от гърдите върху, под или над водата. Лактите трябва да бъдат под водата, с изключение на последното загребване преди обръщането, по време на обръщането и за последното загребване при финала. Ръцете се изтеглят върху или под повърхността на водата. Ръцете не трябва да се връщат извън бедрената линия, освен по време на първото загребване след старта и всяко обръщане.

SW 7.4 По време на всеки пълен цикъл, някоя част от главата на плувеца трябва да пробива повърхността на водата. Главата трябва да пробива повърхността на водата преди ръцете да се обърнат навътре в най-широката част на второто загребване. Всички движения на краката трябва да бъдат едновременни и в една хоризонтална равнина без редуващо движение.

SW 7.5 Ходилата трябва да са обърнати навън по време на изтласкващата част на удара с крака. Редуващи движения или долунасочено бътерфлай ритане не се допускат, освен както в SW 7.1. Пробиването на повърхността на водата със ходила е разрешено, освен ако не е последвано от долунасочено бътерфлай движение.

SW 7.6 При всяко обръщане и при финала на надпреварата, докосването се извършва с двете ръце едновременно, на нивото на водата, над или под него. При последното движение преди обръщане и при финиширане е разрешено да се направи загребване с ръце, след което няма удар с крака. Главата може да бъде потопена след последното загребване с ръцете преди докосването на стената, при условие, че пробива повърхността на водата в даден момент по време на последния пълен или непълен цикъл преди докосването.

 

SW 8 БЪТЕРФЛАЙ

SW 8.1 От началото на първото загребване с ръцете след старта и всяко обръщане, тялото трябва да бъде поддържано на гърди. Подводно ритане настрани е позволено. Не е разрешено обръщане по гръб в нито един момент, освен при обръщане след пипане на стената, когато е позволено обръщане по всякакъв начен, при условие, че тялото е обърнато по гърди при отблъскването от стената.

SW 8.2 Двете ръце се протягат напред заедно над водата и се изтеглят назад едновременно през цялата надпревара, при спазване на SW 8.5.

SW 8.3 Всички движения на краката нагоре и надолу трябва да бъдат едновременни. Краката или ходилата не е необходимо да бъдат на едно и също ниво, но не трябва да се редуват един спрямо друг. Бруст ритане не е разрешено.

SW 8.4 При всяко обръщане и на финала на състезанието, докосването се извършва с двете ръце едновременно, на, над или под повърхността на водата.

SW 8.5 При старта и при обръщанията, на плувеца са разрешени едно или повече ритвания с крака и едно загребване с ръце под водата, което трябва да го изведе на повърхността. Плувецът може да бъде напълно потопен за разстояние не повече от 15 метра след старта и след всяко обръщане. До този момент, главата трябва да е пробила повърхността. Плувецът трябва да остане на повърхността до следващото обръщане или до финала.

 

SW 9 СЪЧЕТАНО ПЛУВАНЕ

SW 9.1 В дисциплината на съчетано плуване, плувецът изпълнява четирите плувни стилове в следния ред: бътерфлай, гръб, бруст и свободен стил. Всеки стил трябва да покрива една четвърт (1/4) от разстоянието.

SW 9.2 При дисциплините в смесена щафета, плувците покриват четирите плувни стила в следния ред: гръб, бруст, бътерфлай и свободен стил.

SW 9.3 Всеки раздел трябва да бъде завършен в съответствие с правилото, което се прилага към съответния стил.

 

SW 10 ДИСТАНЦИЯ

SW 10.1 Всички индивидуални дистанции се провеждат като отделни дисциплини по пол.

SW 10.2 Плувец, който плува в състезателния басейн, трябва самостоятелно да преплува цялата дистанция за да се класира.

SW 10.3 Плувецът трябва да остане и да завърши надпреварата в същия коридор, в който е започнал.

SW 10.4 При всички дисциплини, при обръщане плувецът трябва да осъществи физически контакт с края на състезателния басейн. Обръщането трябва да се изпълнява от стената и не е позволено да се правят стъпки и/или отблъскване от дъното на басейна.

SW 10.5 Стоенето на дъното по време на плуване в свободен стил или при свободен стил от дисциплината от съчетано плуване, не дисквалифицира плувеца, но той не трябва да ходи.

SW 10.6 Дърпане на коридорното въже не е позволено.

SW 10.7 Възпрепятстването на друг плувец чрез плуване в друг коридор или пречене по друг начин дисквалифицира нарушителя. Ако нарушението е умишлено, главният съдия докладва случая на Члена, организиращ надпреварата, и на Члена на плувеца-нарушител.

SW 10.8 На плувците не се разрешава да използват или носят приспособления или бански костюми, които могат да ги държат на повърхността на водата, да увеличат тяхната скорост, или издръжливост по време на състезание (като например ципести ръкавици, плавници, перки и т.н.). Очила за плуване могат да се носят. Не се разрешават никакви видове ленти по тялото, освен ако не е одобрено от Комитета на FINA по спортна медицина.

SW 10.9 Всеки плувец не заявен в серия от дадена дисциплина, който влезе във водата, преди да е завършила предходната серия от всички плувци участващи в нея, се дисквалифицира от следващата му определена дисциплина в състезанието.

SW 10.10 Всеки щафетен отбор се състои от четирима плувци. Може да се плуват смесени щафети. Те се състоят от двама (2) мъже и две (2) жени. Междинните времена при тези дисциплини не могат да се използват за рекорди и/или като входни времена.

SW 10.11 В щафетните дисциплини, отборът на плувец, чиито крака се отлепят от стартовото блокче преди предходният съотборник да докосне стената, се дисквалифицира.

SW 10.12 Всеки щафетен отбор се дисквалифицира от надпреварата ако член на отбора, различен от плувеца, определен да плува дадена дължина, влезе във водата по време на надпреварата, преди всички плувци на всички отбори да са финиширали надпреварата.

SW 10.13 Членовете на щафетните отбори и редът на тяхното състезаване се определят преди надпреварата. Всеки член на щафетен отбор може да се състезава в дадена надпревара само веднъж. Съставът на щафетния екип може да се променя между сериите и финалите на дадено състезание, при условие, че е съставен от списъка на плувците, правилно записани от даден Член за това състезание. Ако не се плува по реда на списъка, това води до дисквалификация. Замествания могат да се правят само в случай на документиран спешен медицински случай.

SW 10.14 Всеки плувец, който е завършил своята надпревара или своето разстояние в щафетно състезание, трябва да напусне басейна възможно най-бързо, без да пречи на другите плувци, които още не са завършили надпреварата. В противен случай, извършващият нарушението плувец или неговият щафетен отбор се дисквалифицира.

SW 10.15 Ако нарушение застраши шансовете за успех на даден плувец, главният съдия има правомощия да му позволи да се състезава в следващата серия или, ако нарушението е във финално състезание или в последна серия, той може да нареди повторно изпълнение.

SW 10.16 Не се разрешава използването на водачи, нито използването на устройства или възприемането на планове, имащи този ефект.

 

SW 11 ЗАСИЧАНЕ НА ВРЕМЕТО

SW 11.1 Управлението на електронно-времеизмервателната уредба трябва да бъде под надзора на назначени длъжностни лица. Времената, записани от електронната времеизмервателана система се използват за определяне на победителя, цялото класиране и времената, приложими за всеки коридор. Така определеното класиране и времена имат предимство пред решенията на времеизмервачите. В случай, че възникне повреда в

електронната система или има ясна индикация, че е имало повреда електронната система, или че даден плувец не е задействал системата, записите на времеизмервачите ще бъдат официални (виж SW 13.3).

SW 11.2 Когато се използва електронна система, резултатите се записват само до 1/100 от секундата. Когато има засичане на времето до 1/1000 от секундата, третата цифра не се записва и не се използва за определяне на времето или класирането. В случай на равни времена, всички плувци, за които е записано едно и също време до 1/100 от секундата, се класират на едно и също място. Времената, показани на електронното табло трябва да са само до 1/100 от секундата.

SW 11.3 Всяко устройство за засичане на времето, което се контролира от длъжностно лице се счита за хронометър. Ръчното засичане на времето се извършва от трима времеизмервачи, назначени или одобрени от Члена в съответната страна. Всички хронометри трябва да бъдат сертифицирани като точни според изискванията на съответния ръководен орган. Ръчното засичане на времето се извършва до 1/100 от секундата. Когато не се използва електронна система, официалното ръчно засечено време се определя както следва:

SW 11.3.1 Ако два (2) от трите (3) хронометъра запишат едно и също време, а третият различно, двете еднакви времена са официалното време.

SW 11.3.2 Ако всичките три (3) хронометъра са с различно време, хронометърът, записал средното време се счита за този с официалното време.

SW 11.3.3 Ако работят само два (2) от три (3) хронометъра, средното време се счита за официално.

SW 11.4 Ако плувец бъде дисквалифициран по време на състезание или след него, тази дисквалификация се записва в официалните резултати, но не се записва и не се обявява нито време нито мястото.

SW 11.5 В случай на дисквалификация в щафета, в официалните резултати се записват легитимните междинни резултати до момента на дисквалификацията.

SW 11.6 По време на щафети, за водещите плувци се записват и се публикуват в официалните резултати всички междинни времена на 50 метра и 100 метра.

 

SW 12 СВЕТОВНИ РЕКОРДИ

SW 12.1 За световните рекорди в 50-метрови състезателни басейни, за двата пола се признават следните разстояния и стилове:

Свободен стил                        50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метра

Гръб                                       50, 100 и 200 метра

Бруст                                      50, 100 и 200 метра

Бътерфлай                             50, 100 и 200 метра

Съчетано плуване                   200 и 400 метра

Щафета свободен стил           4 х 100 и 4 х 200 метра

Съчетана щафета                   4 х 100 метра

Смесена щафета                     4 х 100 метра свободен стил и 4 х 100 метра съчетана щафета

 

SW 12.2 За световните рекорди в 25-метрови състезателни басейни, за двата пола се признават следните разстояния и стилове:

Свободен стил                                   50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метра

Гръб                                       50, 100 и 200 метра

Бруст                                      50, 100 и 200 метра

Бътерфлай                             50, 100 и 200 метра

Съчетано плуване                   100, 200 и 400 метра

Щафета свободен стил           4×50, 4 х 100 и 4 х 200 метра

Съчетана щафета                   4×50 и 4 х 100 метра

Смесена щафета                     4×50 метра свободен стил и 4 х 50 метра съчетана щафета

SW 12.3 Членовете на щафетните отбори трябва да бъдат от една и съща националност.

SW 12.4 Всички рекорди трябва да бъдат поставени в съревнование с елиминации или в индивидуална надпревара с времето, проведени публично и публично оповестени чрез обява поне три дни преди извършването на опита. В случай на индивидуална надпревара с времето, одобрена от Член като опит за време (time-trial) по време на състезание, обявяването поне три (3) дни преди извършването на опита не е необходимо.

SW 12.5 Дължината на всеки коридор на състезателния басейн трябва да бъде сертифицирана от инспектор или друго квалифицирано длъжностно лице, назначено или одобрено от Члена в страната, в която се намира.

SW 12.6 Когато се използва подвижна преграда, измерването на коридора в състезателния басейн трябва да бъде потвърдено при приключване на сесията, по време на която е постигнато времето.

SW 12.7 Световни рекорди се приемат само когато времената са докладвани от електронно измервателна уредба или полу-автоматично съдийско оборудване в случай, че има повреда в системата на електронно измервателната уредба.

SW 12.8 Световни рекорди могат да се поставят само от плувци, облечени с бански костюми, одобрени от FINA.

SW 12.9 Времената, които са равни до 1/100 от секундата се признават като равни рекорди, а плувците, постигнали тези равни времена се наричат „съпритежатели“. Само времето на победителя в дадена надпревара може да бъде признато за световен рекорд. В случай на равенство в надпревара, където се поставя световен рекорд, всеки плувец с равен резултат се счита за победител.

SW 12.10 Световните рекорди се поставят само в сладка вода. Не се признават рекорди, поставени в каквато и да е морска или океанска вода.

SW 12.11 Първият плувец в щафета, с изключение на смесените щафети, може да кандидатства за световен рекорд. Ако първият плувец в щафетен отбор завърши разстоянието си за рекордно време в съответствие с разпоредбите на настоящия подраздел, постижението му не се анулирана от евентуална следваща дисквалификация на щафетния му отбор за нарушения, настъпили след изминаването на неговото разстояние.

SW 12.12 Плувец в индивидуална надпревара може да кандидатства за световен рекорд в междинно разстояние, ако той или неговият треньор или мениджър изрично поиска от главния съдия постижението му да бъде специално засечено или времето за междинното разстояние е засечено с електронно измервателна уредба. Този плувец трябва да измине планираното разстояние от дисциплината, за да кандидатства за рекорд в междинното разстояние.

SW 12.13 Заявленията за световни рекорди трябва да се подават на официалните формуляри на FINA (виж следващата страница) от отговорния орган на организационния или Главното ръководство на състезанието, подписани от упълномощен представител на Члена в страната на плувеца, като се удостоверява, че всички разпоредби са били спазени, включително заверката на отрицателно изследване за допинг (DC 5.3.2). Формулярът за кандидатстване се изпраща до почетния секретар на FINA в рамките на 14 (четиринадесет) дни след постижението.

SW 12.14 Претенциите за постижение на световен рекорд се докладват условно чрез телеграма, телекс или факс до почетния секретар на FINA в рамките на седем (7) дни от постижението.

SW 12.15 Членът в страната на плувеца следва да докладва това постижение с писмо до почетния секретар на FINA за информация и предприемане на действия, ако е необходимо, за да се гарантира, че официалното заявление е било правилно подадено от съответния орган.

SW 12.16 При получаване на официалното заявление и след като е убеден, че информацията, съдържаща се в заявлението, включително удостоверението за отрицателно допинг изследване, е точна, почетният секретар на FINA обявява нов световен рекорд, взема мерки за публикуването на тази информация и за предоставянето на сертификати на лицата, чиито заявления са били приети.

SW 12.17 Всички рекорди, поставени по време на Олимпийските игри, Световните първенства и Световните купи се одобряват автоматично.

SW 12.18 Ако не е била следвана процедурата на SW 12.13, Членът в страната на плувеца може да кандидатства за световен рекорд при нейното неизпълнение. След надлежно разследване, почетният секретар на FINA може да приеме този рекорд ако се установи, че претенцията е правилна.

SW 12.19 Ако кандидатурата за световен рекорд бъде приета от FINA, Почетният секретар изпраща грамота, подписана от Президента и Почетния секретар на FINA, до Члена в страната на плувеца, за връчване на плувеца в знак на признание на постижението. Пета грамота за световен рекорд се издава на всички Членове, чиито щафетни отбори са поставили световен рекорд. Тази грамота се запазва от Члена.

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СВЕТОВЕН РЕКОРД

1. Стил (свободен, гръб, бътерфлай, бруст или съчетано плуване)

2. Дължина на състезанието

3. Дължина на състезателния басейн (заградете едо от двете) 25 метра 50 метра

4. Име и държава на състезателя

5. Имена на членовете на щафетния отбор по ред на състезаване:

1 _________________________________________________________

2 _________________________________________________________

3 _________________________________________________________

4 _________________________________________________________

6. Местно време и дата на състезанието

7. Време

8. Производител на електронното оборудване

9. Име на състезанието

10. Град, в който се е провело състезанието и име на басейна

11. Име на Федерацията, одобряваща това заявление

12. Състезателният басейн измерен ли е от квалифицирано лице в съответствие с SW 12.5 и SW 12.6? (име)

13. Водата неподвижна ли е била?

14. Моля, посочете вида на плувния басейн: открит или покрит

15. Моля, посочете производителя, модела и номера по FINA на банския костюм, носен от състезателя.

16. Състезателят преминал ли е допинг контрол до двадесет и четири часа след състезанието?

Къде е бил извършен допинг контролът?

Кой е контролирал допинг контрола? (име)

17. Според мен, всички правила на FINA са спазени

Име на главния съдия:                                                                  Подпис на главния съдия:

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Световни рекорди може да се поставят само в сладка вода (SW 12.10).

Всички заявления трябва да се изпращат до Почетния секретар на FINA в съответствие с Правило на FINA SW 12.

За да бъде одобрено това заявление, към него трябва да бъде приложено удостоверение за отрицателен допинг тест

(SW 12.13 и DC 5.3.2.)

В сила от септември, 2013

SW 13 АВТОМАТИЧНА СЪДИЙСКА ПРОЦЕДУРА

SW 13.1 Когато в някое състезание се използва електронно измервателна уредба (виж FR 4), класирането и времената, определени по този начин и щафетните стартове, преценени от тази уредба, имат предимство пред времеизмервачите.

SW 13.2 Когато електронно измервателната уредба не запише класирането и/или времето на един или повече плувци в дадена надпревара:

SW 13.2.1 се записват всички налични класирания и времена, определени от електронната система, и

SW 13.2.2 се записват всички класирания и времена, определени от хора.

SW 13.2.3 Официалното класиране се определя както следва:

SW 13.2.3.1 Плувците с време и класиране от електронната уредба трябва да запазят относителното си място спрямо другите плувци с време и класиране от електронната уредба в тази надпревара.

SW 13.2.3.2 Плувците, които нямат класиране от електронната уредба, но имат време от електронната уредба, определят своето относително място чрез сравняване на своето време от електронната уредба с времената от електронната уредба на другите плувци.

SW 13.2.3.3 Плувците, които нямат нито класиране от електронната уредба, нито време от електронната уредба, определят своето относително място чрез времето, засечено от Полу-електронната уредба или от трите цифрови хронометъра.

SW 13.3 Официалното време се определя както следва:

SW 13.3.1 Официалното време на всички плувци, които имат време от електронната уредба, е това време.

SW 13.3.2 Официалното време на всички плувци, които нямат време от електронната уредба, е времето, засечено от трите цифрови хронометъра или от Полу-автоматичното оборудване.

SW 13.4 За да се определи относителният ред на финиширане за комбинираните серии на дадена дисциплина, се процедира както следва:

SW 13.4.1 Относителният ред на всички плувци се установява чрез сравняване на официалните им времена.

SW 13.4.2 Ако даден плувец има официално време, което е еднакво с официалното време на един или повече плувци, всички плувци, които имат това време заемат едно и също място в относителния ред на финиширане за тази дисциплина.

Правила за възрастовите групи – ПЛУВАНЕ

SWAG 1. Федерациите могат да съставят собствени правила за възрастовите групи, като се съобразяват с техническите правила на ФИНА.

Tags:

2 Comments

 1. Ваня  /  03.01.2014, 19:36 Reply

  От колко годишна възраст влизат тези правила?

  • pluvane.net
   admin  /  03.01.2014, 20:29 Reply

   Правилата се отнасят до всички международни турнири и състезания, под егидата на FINA, т.е. няма значение за възрастовите групи на участващите. Най-долу, обаче, има пояснение (SWAG 1): „Федерациите могат да съставят собствени правила за възрастовите групи, като се съобразяват с техническите правила на ФИНА“, което означава, че в международни плувни турнири към дадена федерация, обявени, че са съобразени с правилата на ФИНА, се спазват правилата на съответната Федерация, но съобразени с техническите правила на ФИНА.

Вашият отговор на Ваня Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>