Говори ми за пачки

Говори ми за пачки
User Rating: 5.9 (2 votes)
автор: Александър Конкеев

 

Най-вероятно, очакването да се появят нови плувни клубове, или желанието да се ограничи тази тенденция, подтикнаха БФПС да увеличи първоначалната такса за регистрация на нов плувен клуб на 3000лв., а този акт от своя страна породи множество противоречиви реакции и отново разбуни духовете на „плувните хора“. Ще охлади ли този факт желанието за регистрация на нови клубове, което е съмнително, или ще ограничи естествената необходимост от създаването на нови клубове с цел обучение на малки плувци (а това неминуемо ще е необходимо, ако държавата започне осъществяването на идеята за обвързване на училищната програма със спорта плуване) – ще се разбере в бъдеще. Във всеки случай, увеличението на таксата определено не  помага на идеята за масово обучение по плуване. Дали още сега, преди осъществяването на такава програма на практика (за която повечето  плувни хора са убедени, че ще вдигне нивото на здравето на нацията и пряко ще стимулира развитието на българското плуване), не констатираме несъответствие с устава на БФПС?

Да си припомним:

Чл.4/1/ БФПС се определя като организация за извършване на дейност в обществена полза и се регистрира в централния регистър при Министерството на правосъдието./2/(Изм.и доп. от 09.03.2006г.) БФПС е лицензирана спортна организация, съгласно изискванията на ЗФВС и като такава координира развитието, практикуването, регламентирането  и администрирането на плувните спортове на национално ниво на територията на страната и ги представлява пред държавата и международните спортни организации.

Възниква въпросът, дали като за организация, извършваща дейност с обществена полза, увеличението на споменатата такса е обществено значимо. Възможно е действието й да се ограничи само в едно малко затворено общество, а може би не. Интересно ще е да се научи мнението на МФВС по този въпрос,  и то в качеството на лицензодател. Не трябва да пропускаме обаче и факта, че повечето такси са обвързани и с минималната работна заплата (а тя съответно следва да бъде увеличена през идващата година) и, освен предпазването на бюджета на Федерацията, това обвързване натоварва допълнително нейните членове. Повишението на МРЗ повишава и отчисленията на членовете към републиканския бюджет. Родителите на спортистите също ще усетят повишението, въпреки „по-голямата пица и то с месо“ обещана от правителството за 2014г. Повишаване на доходите обаче не се отчита, дори се наблюдават обратни тенденции.
За едно състезание от календара на БФПС таксата за участие вече  е 6 лв. Така, при условие че в спортното събитие участват около 250 състезателя (приблизителният среден брой участващи за изтичащата година е 220), получаваме сума от 1500лв.

11

Ако то се провежда в два дена таксите на съдийския апарат са приблизително 2780 лв което включва :

o    Главен съдия                 2х50 +15
o    Главен секретар           2х50 +15
o    Компют. обработка    2х50 +15
o    Лекар                              2х50 +15
o    Стартер                          2х35
o    Пом. стартер               2х35
o    Съдия времеизм.       2х35 х10
o    Съдия по стил              2х35
o    Съдия по обръщ         2х30 х10
o    Информатор                2х30
o    Озвучаване                  2х30
o    Комендант                   2х30
o    Награждаване            2х25
o    Р.П.С.С.                         2Х25 х 6
o    Касиер счетоводител  2х45
o    Оператор Е.И.Т.            2х50 + 30 монт./ демонт.

При това грубо пресмятане се вижда, че разходите са почти покрити наполовина, остава да се включи цената на съоръжението за дните на състезанието. Към сметката трябва да се прибавят и таксите за щафетните плувания (10 клуба/примерно/ х 8лв х 4 щафети) и в основни линии получаваме реалната картина за разходите на „БФПС, която по своята организационна форма е Сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза по реда на ЗЮЛНСЦ. “Отделно всеки един родител е наясно, колко му коства и на него участието. Ако се сетим да отчетем колко са дните на състезание за мъже/жени и от графиката по горе изчислим процента на покриване на разходите по възрасти може и да се запитаме, не е ли помощта на Федерацията към по-големите по-голяма и оправдано ли е това, когато става дума за обществена полза. Да си припомним процентното разпределение на точките, които по своята същност са пари от Федерацията към клубовете.

22

Логиката подсказва, че увеличената първоначална вноска няма да е възпиращ фактор пред желанието за създаване на нови клубове в Пловдив и Сандански. Интерес представлява съществуващата практика при тяхната регистрация и последващите действия на новите клубове. През 2013 Федерацията официализира нов клуб “на  изток от Тръстеник“, при което много интересно бе изпълнена точка 6 от чл.30, отнасящ се към реда за приемане, описан в устава, а именно:

6. Действащ договор за придобиване на право на ползване на спортна база – плувен басейн за не по-малък срок от една година.    (2)Генералният секретар на БФПС проверява редовността и комплектността на подадената молба и документи, като при констатиране на пропуски писмено уведомява кандидата да ги отстрани в едномесечен срок от получаване на уведомяването.

Случаят безспорно представлява интерес  поради факта, че клуб от провинцията представя договор с база в София, а Генералният секретар го одобрява. Ако това се получи и в Пловдив, и в Сандански – вероятността да се генерират обществени конфликти е голяма (както това прави клуба от примера) и сериозно ще постави под въпрос :

Чл.4/1/ БФПС се определя като организация за извършване на дейност в обществена полза….
Чл.10/1/ (Изм.и доп. от 09.03.2006г.) БФПС организира и в съответствие с дадената й от компетентния държавен орган спортна лицензия администрира и регламентира развитието на плувните спортове в страната като част от националната система за физическо възпитание и спорт с цел:
    /3/ Във взаимодействието с държавата, общините и други организации да работи за увеличаване социалната значимост и разширяване на международния престиж на плувните спортове.

Средства за постигане на целта

Чл.11/1/ Средствата за постигане на целите на БФПС са:
    1.Изготвяне на национални и регионални програми и проекти за развитието на плувните спортове;
    2.Взаимодействие с държавата и общините;
    3.Участие в управлението на плувната спортна база;
    4.Изграждане на организационно-административна и спортно-техническа уредба в областта на плувните спортове;

 

Първоначално бяхме свидетели на конфликт в град Русе. Тукашният ПК Ирис бе обект на разцепление и създадените в него спортисти се състезаваха за клуб от друг град. Въпросът е какво спечели плуването в България от това? Реално обществото в Русе бе разделено, да не говорим въобще Чл.11/1,2,3/ прилага ли се при работата с този регион. Сега отново има разделение, този път в друг град, но отново свързано  с въпросния клуб. Обществен съвет, кмет, комисии се стараят да разрешат възникналите конфликти. Какви са действията и писмата на Федерацията и дали спазват духа на  Чл.4/1/ ; Чл.11/1/2.  Може би някои възприемат позициите на Федерацията като разклатени, във връзка с неприятния спор за такси, по повод проведените спортни мероприятия през 2013, породен в резултат на подвеждането на Федерацията от „голям плувен меринджей“, въпреки официално обявената тарифа на страницата на общината.  Правилно ли е организация, декларирала в своя устав желанието да съдейства на държава и общини с дейност в обществена полза, да бъде замесена по този начин в регионални напрежения, макар и индиректно.
При картотекирането на състезатели, може би трябва да се поставят допълнителни правила, изключващи възможността „новоизлюпените“ клубове да използват подходи от сорта посещаване домове на изявени спортисти от съществуващи вече плувни клубове с цел агитация за прекартотекиране, или да се приеме изискване за създаване на собствени състезатели през първите, да кажем, 2 години, което определено е сериозен стимул за развитие на плувния клуб, а оттам и на плувните спортове. Доколкото в Пловдив и Сандански вероятно ще наблюдаваме деление на клубове, застъпено в правилника за трансфер Чл.3, очакванията за обществени конфликти са минимални, но все пак тук е България. „Привличането“ на готови състезатели от Пловдив да участват за софийски плувен клуб или състезатели от В.Търново/Русе – да участват за варненски, е надлежно регистрирано в протоколите от близкото минало. Колко положителен е ефектът от тази „добра практика“ за българското плуване и дали не премятаме най-вече себе си с нейното въвеждане?
Засега можем само да се надяваме  спазването на правилата, включени в устава, да е основен приоритет в работата на БФПС. От друга страна:

Права и задължения

Чл.14. Изпълнява нормативните документи и решения на ФИНА и ЛЕН и следи за тяхното спазване.
Чл.15/1/ (Изм.и доп. от 09.03.2006г.) Приема по съответен ред за свои членове плувни клубове, представляващи доброволни сдружения на граждани, юридически лица с нестопанска цел, които развиват и популяризират плувните спортове, като осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност, съобразно закона, и под законовите и вътрешните (на БФПС) нормативни актове.
Чл.22. (Изм.и доп. от 09.03.2006г.) Утвърждава вътрешни нормативни документи за статута на ПК, състезателите, треньорите и съдиите, за трансферните права, както и предоставянето, прекратяването и отнемането на състезателните права на спортистите както и правата на треньорите в рамките на администрираните от БФПС плувни спортове…

Ако предположим, че федерациите на Гърция, Сърбия, Румъния, Македония и другите държави на запад от нас също спазват нормативните документи и решения на ФИНА и ЛЕН, съществува ли необходимост да се взимат протоколи с печати и подписи, за да се представят пред БФПС с цел регистриране на рекорди, при условие че турнирът е обявен за съобразен с изискванията на съответната федерация, при това протоколите от съответното състезание  излизат официално в интернет чрез доста по съвременни от нашата версии на „Splash Meet Manager“. Същевременно, как можем да  приемем, че Чл.14. се спазва от БФПС чрез 2 турнира („Замората“ и „Открий себе си“)   на фона на заливащите ни с турнири съседи. Ако те спазват Чл.14. – ние какво правим. Защо им е на нашите съседи да включват турнирите си в календара на ЛЕН? Може би защото, когато е включен ЛЕН, само тогава има плувен празник. Съседите организират плувни празници и не се съобразяват с ЛЕН – те правят спорт и са разбрали, че само така ще имат шампиони, които на европейски форум ще влизат в А и В финал от раз, а бялата книга за спорта на ЕК е тяхно ръководство, докато при нас – е „скучно четиво“.
Когато можеш да реализираш такса 20лв на час за начално обучение на дете, не ти трябва да спазваш Чл.15 / Чл.22.,  още по малко – да кандидатстваш за регистрация на клуб. Може би липсата на активна работа по осъществяването на Чл.10/3 / Чл.11/1,2,3,4/ дава възможност да съществуват такива групи, и то изцяло в сивия сектор, което никак, ама никак не съответства на Чл.4. Колко ли още несъответствия съществуват между собствения устав и реалната действителност?

Наближава краят на 2013г. и това е повод да си припомним:

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БФПС

Раздел III.
Правомощия на управителния съвет

Чл.5. В съответствие с чл.62 от Устава на БФПС  УС има следните правомощия:
3. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
4. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на БФПС;
5. съставя годишния счетоводен отчет и го представя за приемане от Общото събрание;
6. приема ежегодно публичен доклад за дейността на БФПС, който трябва да съдържа данни за:
а/ съществените дейности, изразходваните средства, връзката им с целите и програмите на федерацията и постигнатите резултати;
б/ размера на получените средства, безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства.
в/ финансовия резултат.
11.1. Приема отчетите на треньорите(старши треньор, главен треньор или други) за работа с Н.О. по трите вида спорт и взема съответни решения;
11.2. Упражнява контрол и взема решения по научно-методични въпроси, свързани с тренировъчния процес и спортно-състезателната дейност, лабораторията за функционални измервания и изследвания и анализа на резултатите;

Обърнахте ли специално внимание на Чл.6 и по-точно на ежегодния публичен доклад? Намирате ли за интересно да се запознаете с отчетите по Чл. 11.1. Може би тази година всички ще бъдат вече публикувани, спазвайки устава и правилника, а защо не като бонус да се обнародват и докладите за предходни години.

Ако наистина БФПС се определя като „организация за извършване на дейност в обществена полза“ всички нейни решения, отчети и доклади не трябва ли да са публични, за да може същото това общество, в чиято полза се декларира, че се работи, да научава как Федерацията  създава тези ползи?

При условие, че живеем в една и съща страна, имаме общ БОК и МФВС, как така при БФПС не намираме отговори на толкова въпроси, а при БФХГ въпросите без отговор клонят към нула. Отворете тяхната страница и вижте какво е федерация действаща в обществена полза.

фото: studsovet.ifmo

1 Comment

  1. Нико  /  21.10.2013, 20:39 Reply

    БФПС= ПЪРВА БЪЛГАРСКА СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>