Битка за истината с отворени писма. Право на отговор на Борис Божилов

Битка за истината с отворени писма. Право на отговор на Борис Божилов
User Rating: 0 (0 votes)

ОТКРИТО ПИСМО от Българска Федерация Плувни Спортове

На свое редовно заседание от 16.10.2017 г. УС на БФПС по т. 4 от дневния си ред взе решение с което, „Наказва се длъжностното лице на ПК „Омега 01” Борис Божилов- помoщник-треньор, като се спират (ограничават) треньорските му права за 2 години в областта на всички дейности на БФПС и не се допуска до организирани от БФПС мероприятия.”

Предложението за вземане на горепосоченото решение от УС на БФПС беше мотивирано от следните обстоятелства:

БорисБожилов от няколко години осъществява деяния, представляващи писмени сигнали до почти всички възможни контролни органи (прокуратура, СДВР – Икономическа полиция, Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), инспекторат на Министерство на младежта и спорта (ММС) и др., съдържащи тенденциозно поднесени неоснователни и неверни данни и набедяване на БФПС и нейното ръководство в административни и финансови нарушения и престъпления, свързани с разпореждане със средства от бюджета и процедури по ЗОП. С тези деяния, Борис Божилов уронва престижа и авторитета на БФПС и се тероризира, в продължение на години, психически, ръководството и служителите на федерацията.

Сезираните с тези клеветнически и набеждаващи писания, контролни органи след обстойни и продължителни проверки от оторизирани експерти не установяват наличие на, умишлено и тенденциозно твърдените от г-н Божилов, нарушения и престъпления. Тези техни заключения са обективирани в официални крайни актове (постановления на прокуратура, доклад със заключения на АДФИ, констатации на Инспектората на ММС).

На основание горните обстоятелства, на дисциплинарната власт на УС на БФПС, която Законът и Уставът му предоставят, на жалбаотПСК„Черно Море” – Варна, и по предложение на Треньорския комитет, УС на БФПС да наложи обективирано в свое решение, наказание на длъжностното лице, член на БФПС – ПК „Омега 01” – пом. треньора Борис Божилов.

До постановяване на това строго санкционно решение Управителния съвет (УС) на БФПС стигна след продължили близо ЧЕТИРИ ГОДИНИ ОТНОШЕНИЯ на неоснователно и непредизвикано с нищо противопоставяне и конфронтация от страна на г-н Борис Божилов.

През 2013 г. по сигнал и обвинения на Борис Божилов срещу ръководството на БФПС беше образувана прокурорска проверка, ОТНОСНО НЕПРАВОМЕРНО РАЗХОДВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА ОТ ММС. Проверката беше извършена от Икономическа полиция СДВР. След снети писменни обяснения от всички членове на Управителния съвет, включително Председателя и Генералния секретар НЕ БЯХА УСТАНОВЕНИ НИКАКВИ ДАННИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В КАКВИТО БЯХМЕ ОБЯВЕНИ.

Г-н Божилов не беше съгласен с резултатите от извършената проверка и обжалва повторно. Повторната проверка беше извършена от друг екип на Икономическа полиция на СДВР. Отново бяха снети писменни показания от всички членове на УС, както и от Председателя и Ген. секретар. И втората проверка завърши с резултат, че НЯМА ДАННИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ УС.

В края на 2013 г. Борис Божилов подава жалба вх. № 44-00-5454/27.12.2013 до Комисията по защита от дискриминация (КЗД) и се образува производство по преписка (дело) № 34/2014 г. Конкретното искане на жалбоподателят е синът му да може да придобива и упражнява състезателни права, в това число и право да участва в държавни първенства по плувните спортове, администрирани от БФПС, самостоятелно и необвързано със съответен спортен плувен клуб – член на БФПС.

Образуваното производство пред КЗД приключва с Решение № 280/08.07.2015 г. по преписка № 34/2014 г. на трети заседателен състав на КЗД, с отхвърляне изцяло на жалбата на г-н Божилов.

През 2015 г. Борис Божилов, вече като упълномощен представител на ПК „Омега 01”, подава нова жалба до КЗД срещу БФПС и атакува решенията и работата на Комисията по проверка и определяне на точките на ПК при БФПС. Образува се производство по преписка № 166 от 2015 г. пред 5-членен състав на КЗД, който през 2016 г. прекратява преписката поради установяване на неоснователност на жалбата и липса на осъществена дискриминация от страна на БФПС по отношение на ПК „Омега 01” и неговите състезатели.

В началото на 2016 г. Божилов подава поредна жалба-сигнал, този път до Софийска градска прокуратура (СГП) и се образува прокурорска преписка № 15896/2016 г. С посочения сигнал СГП се сезира с твърдения за сключена НЕИЗГОДНА СДЕЛКА от БФПС с ЕТ „Георги Гайдов” като е бил подписан договор с предмет предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти в хотел „Диана” в гр. София. Този договор е атакуван от Борис Божилов като неизгоден, а също така е атакувана и процедурата по проведена от БФПС „Обществена поръчка” по реда на чл. 92, вр. чл. 90, ал. 1,т. 14 от действащия тогава ЗОП.

СГП назначава и се извършва обстойна предварителна проверка от Икономическа Полиция. На 29.12.2016 г. СГП приключва преписката с ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ДА СЕ ОБРАЗУВА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО, поради липсата на данни за извършено длъжностно престъпление от представляващите ръководители на БФПС, организирали провеждането на Обществената поръчка и сключения на тази база посочен договор.

Недоволен от отказа на СГП, Борис Божилов го обжалва пред Апелативна прокуратура (АП) – София. АП-София дава конкретни указания на СГП и в изпълнение на които е проведена нова задълбочена проверка. На основание резултатите от тази нова проверка на 28.06.2017 г. СГП ОТНОВО постановява ОТКАЗ да се образува досъдебно производство, поради липса на данни за извършени ПРЕСТЪПЛЕНИЯ от ръководителите на БФПС.

Недоволен и от този акт на СГП, Борис Божилов ЗА ВТОРИ ПЪТ СЕЗИРА АП-гр. София, но на 21.07.2017 г. АП-гр. София със свое ПОСТАНОВЛЕНИЕ оставя без уважение жалбата на Б. Божилов и ПОТВЪРЖДАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО НА СГП ЗА ОТКАЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО.

През м. Октомври 2016 г. Божилов пуска същата жалба и до ММС. След направената проверка на ММС се установи, че няма нарушение по така направената сделка с ЕТ „Георги Гайдов”.

През 2017 г. Б. Божилов, очевидно недоволен от серията откази на СГП и АП-гр. София, СЕЗИРА ОЩЕ ЕДНА КОНТРОЛНА ИНСТАНЦИЯ – АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ).

С ДОКЛАД № ДИ1СФ-43/04.10.2017 г., като в резултат на най-подробни проучвания в т. ч. и чрез насрещни проверки с контрагента по договора, НЕ СА СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ ЗА ОТКРИТИ НАРУШЕНИЯ, НЯМА ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И НЯМА ИЗВОДИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ДАННИ ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ.

Необходимо е да се вземе също предвид, че вземането на решението от 16.10.2017 за наказване на Б. Божилов с временно спиране на треньорските му права е и във връзка с наложеното на клуба (ПК „Омега 01”), към който г-н Божилов е помощник треньор, наказание, а именно – налагане на парична глоба в размер на 1500 лв. с решение на УС от 01.02.2017г. като обжалването на това решение е включено в дневния ред на предстоящото ОС на БФПС, насрочено за 22.11.2017 г.

БФПС както и всяка спортна федерация имаща правно-организационна форма на сдружение с нестопанска цел, е доброволно сдружение. Всички членове на организацията при встъпването си във федерацията декларират признаването на Устава и заявяват да са лоялни членове, работещи за просперитета на плувните спортове. Като доброволна организация БФПС не може да търпи систематични и, както се оказва от резултатите от действията и проверките на компетентните държавни контролни органи, НЕОСНОВАТЕЛНИ, НЕВЕРНИ, КЛЕВЕТНИЧЕСКИ, ЗЛОНАМЕРЕНИ ОТКРОВЕНО КОНФРОНТАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ на отделни свои членове – ПК и техни длъжностни лица. БФПС има легитимна власт ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С ПРАВОТО, използвано тенденциозно и целенасочено срещу нея. Всеки има право да упражнява свободно каквато иска професия и занятие, но след като приетите от всички членове по законосъобразен начин правила и ред в рамките на определена организация не му харесват ТОЙ Е СВОБОДЕН ДА ГИ УПРАЖНЯВА ВЪН ОТ СФЕРАТА НА ДЕЙСТВИЕ НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИ, В СЛУЧАЯ БФПС.

През целия период до този момент на състезателя ПЕТЪР БОЖИЛОВ – СИН НА БОРИС БОЖИЛОВ, картотекиран в ПК „Омега 01” са били осигурени всички полагащи му се възможности и средства за подготовка и участия в състезания от името на националния отбор. Разбира се, че БФПС ще продължава да подкрепя и подпомага Петър Божилов в бъдещето му спортно развитие.

Що се касае до факта, че клубът – работодател, (ПК „Омега -01“) е извадил Борис Божилов от регистъра на спортно педагогическите кадри към ММС, това най-вероятно е защото занапред, клубът не желае да бъде отъждествян с Борис Божилов повече и в тази връзка отношенията между БФПС и ПК „Омега 01” запазват добрия тон.

01.11.2017г

Право на отговор на отвореното писмо на ръководството на БФПС от Б. Божилов – Бруно.

–––––––––––––––––––

Ще се постарая , текст по текст да оборя неистините, откровените лъжи и инсинуации в документа, разпространен до широката публика.
–––––––––––––––––––
„Наказва се длъжностното лице на ПК „Омега 01” Борис Божилов- помoщник-треньор, като се спират (ограничават) треньорските му права за 2 години в областта на всички дейности на БФПС и не се допуска до организирани от БФПС мероприятия.”
Просто нямате право да наказвате по този начин защото -
Закон за физическото възпитание и спорта:
Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 53 от 2000 г.) Спортните федерации, получили спортна лицензия, имат право да:
9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 87 от 2012 г., в сила от 09.11.2012 г.) санкционират спортисти и длъжностни лица, допуснали използване на забранени субстанции или забранени методи
10. (изм. – ДВ, бр. 53 от 2000 г., предишна т. 9, изм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г.) осъществяват спортно правосъдие и спортен арбитраж, приемат правила за дейността на арбитражен орган към тях, който се произнася по възникването, спирането, отнемането и прекратяването на състезателните права и по спорове, определени в правилниците на федерациите;
Ерго – нямам спортист използвал забранени субстанции и методи , наказанието ми не е минало през спортен арбитраж или арбитражна комисия , дори не допуснахте да обжалвам пред същата това решение , липсват правила за наказания на длъжностни лица към клубовете !!
–––––––––––––––––
“Съдържащи тенденциозно поднесени неоснователни и неверни данни и набедяване на БФПС и нейното ръководство в административни и финансови нарушения и престъпления, свързани с разпореждане със средства от бюджета и процедури по ЗОП”’
Няма тенденциозно поднасяне – има въпрос към контролния орган , “Това редно ли е или не е ?“ , няма неоснователни и неверни данни – щом в договорът за х-л Диана има заложени да се изплатят 100 000 лв, а в предишни години са харчени от 3000 до 24 000лв, за същите услуги , то въпросите ми към институциите са основателни и верни , защото цитирам и показвам ваш публичен документ публикуван на сайта ви , а не си измислям небивалици ! Няма набедяване в нарушения и престъпления ! Никъде под никаква форма не съм писал до контролните институции – този и този извърши престъпление ! Това е лъжа ! Писал съм до институциите – “ Реална ли е тази сума , може ли да проверите дали не е завишена , считам че има и по-евтин хотел , не се ли ощетява бюджета на БФПС ?”” Въпрос , сигнал да се обърне внимание и загриженост да не се пилеят средства неизгодно за БФПС ! Няма набедяване , а има сигнал и въпрос… различни са нещата.
––––––––––––––––-
“”Уронва престижа и авторитета на БФПС”” – не , уронва се престижа , като се сключват неизгодни договори , пък били те и законни , когато ползваш конституционното си право да се обръщаш към контролните органи , това е граждански дълг , а не уронване !
––––––––––––––––
“”Тероризира, в продължение на години, психически, ръководството и служителите на федерацията”” – Не , федерацията и служителите и са обществена организация и работници работещи в нея , които са длъжни да се отчитат как харчат обществените пари , та са в услуга на членовете си и не трябва да крият договори , актове , наредби , заплащания и всичко друго което касае и интересува обществеността , членовете и , и контролните органи. Това не е тероризъм , а задължение на обществената БФПС да е ясна , открита и честна!
––––––––––––––
“”Клеветнически и набеждаващи писания”” – няма клеветнически писания – има само приложени документи , цифри , договори и др.документи извадени от сайта на федерацията , отчетите при общи събрания и други публикувани официално неща , които са се случили , те са факти и няма как да бъдат превърнати в клевета , просто защото са истини !
––––––––––––––
Контролните органи не установяват наличието на престъпления. Да , това е вярно , но почти винаги излизат с препоръки , като да се създаде регламент за нещо си или да се конкретизират договорите и др. малки подробности , чрез които да се избегнат съмненията , субективизма и неяснотата.
–––––––––––––
“”Неоснователно и непредизвикано с нищо противопоставяне’’’- не е точно така ! 2013г. -175 000 лв, за бившите ЦОП-ове – предизвиква недоумение крупната сума изхарчена за много малко свършена работа. 2013г. – около 200 000 лв. за 13-14 международни пътувания , предизвиква недоумение огромната сума средно на едно пътуване , 2016г. -100 000лв. за хотел в София , контрастира рязко с 24000лв. за 2015г. и още по-малките суми предишни години. Не , не е неоснователно , не е непредизвикано и е ЗАКОННО противопоставяне !
––––––––––––––
2013г. – Б. Божилов е просто родител на дете което плува в ПК”Дамини” – София , защо се наказва с глоба 4 години по-късно ,съвсем различен клуб за нещо , което е свършил родител на дете от “Дамини” и то съвсем законно и правомерно ?
–––––––––––––-
“”В края на 2013 г. Борис Божилов подава жалба вх. № 44-00-5454/27.12.2013 до Комисията по защита от дискриминация (КЗД) и се образува производство по преписка(дело) № 34/2014 г. Конкретното искане на жалбоподателят е синът му да може да придобива и упражнява състезателни права, в това число и право да участва в държавни първенства по плувните спортове, администрирани от БФПС, самостоятелно и необвързано със съответен спортен плувен клуб – член на БФПС.””
Ама какво сташно има , какво незаконно има ? Божилов пита КЗД дали може да не членува в клуб и да се състезава индивидуално, подобно на 10-тина други спорта в България , КЗД не го счита за правилно – отговаря отрицателно и какво от това , какво е накърнило интересите на БФПС ? Нищо! И то , пак става дума за родител от “Дамини”!
–––––––––––––––
През 2015 г. Борис Божилов, вече като упълномощен представител на ПК „Омега 01”, подава нова жалба до КЗД срещу БФПС и атакува решенията и работата на Комисията по проверка и определяне на точките на ПК при БФПС. Образува се производство по преписка № 166 от 2015 г. пред 5-членен състав на КЗД, който през 2016 г. прекратява преписката поради установяване на неоснователност на жалбата и липса на осъществена дискриминация от страна на БФПС по отношение на ПК „Омега 01” и неговите състезатели.””
Тука има откровена лъжа! Делото пред КЗД се води от ПК”Омега-01” , а не персонално от Божилов! И второ – след задълбочено навлизане в сложната материя , КЗД задължи или посъветва БФПС да създаде регламенти и методика на оценка на клубовете за категоризирането им и определянето на точките от първенствата , БФПС създаде два такива регламента -има ги публикувани на сайта и ПК”Омега-01” -ОТТЕГЛИ жалбата си пред КЗД , защото стана безпредметна ! Няма Божилов , а има Омега , няма установяване на неоснователност , а има оттегляне на жалба !! Накрая имаме регламенти и методика , и няма субективизъм и връзкарчество при категоризирането и определянето на точките.
––––––––––––––
Относно дългите писания за това , че контролните органи не намират престъпление при договорът за х-л Диана за 100 000лв.
Сигналите ги пуснах около октомври 2016г. , а договорът изтичаше февруари 2017г. Вследствие на това мое прибързване , БФПС през този период от 5 месеца измисли всякакви лагери , турнири и изследвания на състезатели и тренери , които да спят в хотела , само и само да се достигне заветната сума. Резултатът е рекорд в сравнение с предишни години – 33 000лв. За останалите 67 000 лв. по договор , които трябваше да си прибере съвсем законно ЕТ”Г.Гайдов” нещата са неясни. Или Гайдов е развалил неизгодния договор и нещата са спрели до тук. Или просто не си ги търси , въпреки , че по договор вървят вече неустойки и има някаква патова ситуация. Може пък да се чака да премине бурята и вече съвсем законно БФПС да си преведе дължимото на хотелиера. Това аз не знам , те не ни осветляват , няма информация и яснота. Едно е сигурно , до преди около месец сумата преведена на Гайдов бе 33 000 лв. за реално случили се нощувки. Какво ще се случи от тук на сетне , особено след констатациите на органите , че всичко е ОК аз не знам и много малко хора знаят ! Друго сугурно е , че някоя от тези институции е размахала леко пръст с думите -” И да не правите повече така” и вече договорът , пак с Г.Гайдов е коренно различен , публикуван е на сайта на федерацията и горе долу гласи – каквото се ползва , нощува и изяде се плаща , като вече няма фиксирани колосални суми ! Дали има престъпници и престъпление , органите казват – не , нещата са законни. Дали имат ефект моите сигнали до институциите , мисля ,че да , защото новия договор е прецизен , точен и ясен. Получих ли наказание – отмъщение за това , че вече имаме изгоден договор , а не договор с колосална сума – да получих! Спечелих ли нещо ? Не , аз и синът ми сме жестоко наказани. Спечели ли бюджетът на БФПС – убедено твърдя , че -ДА !
–––––––––––––––
“”Необходимо е да се вземе също предвид, че вземането на решението от 16.10.2017 за наказване на Б. Божилов с временно спиране на треньорските му права е и във връзка с наложеното на клуба (ПК „Омега 01”), към който г-н Божилов е помощник треньор, наказание, а именно – налагане на парична глоба в размер на 1500 лв. с решение на УС от 01.02.2017г.””
Хронологията е следната: Божилов -родител на дете от Дамини пише до контролните органи -наказва се ПК Омега-01 с предупреждение , Божилов води дело в КЗД касаещо синът му от Дамини и нямащо нищо общо с Омега – наказва се Омега с глоба от 1500лв. Божилов сезра контролните органи за неизгоден договор , което е право дадено му от Конституцията на България – У.С. с 10 на 2 гласа го наказва с лишаване на права за 2 години. Най-важните години за кариерата на състезателят П. Божилов !
––––––––––––––-
НЕОСНОВАТЕЛНИ, НЕВЕРНИ, КЛЕВЕТНИЧЕСКИ, ЗЛОНАМЕРЕНИ
ОТКРОВЕНО КОНФРОНТАЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ - не , това не е вярно ! Неоснователни – не , напротив всички сигнали са основателни – защо 100 000 , като до сега са били 24000 лв. Защо 175 000 за ЦОП-2013г., като плувците по специално в София не усетиха нищо от тази огромна сума – нищо ! Защо 15 000 лв, на пътуване за 2013та , не е ли множко…все основателни въпроси ! Неверни и клеветнически – няма такова нещо , това са все цифри и официални данни на БФПС – публикувани , черно на бяло ! Нищо не съм си измислял…няма как да си измислям , като е факт – публикуван и обнародван! Злонамерени – не , напротив , сигналите ми са били всичките до един добронамерени , така , че парите да не се пилеят и да остава повече от тях за състезателите , нещо което все повече не се случва. Конфронтационни действия – не , няма такива действия. Моите действия са свързани с контролните органи и няма пряка конфронтация с ръководителите на БФПС , ходенето в централата , когато се е налагало ми е било мъчително , крайно неприятно , винаги съм посрещан с крясъци , нелюбезно отношение и пряка конфронтация от хората там към мен. Всъщност това е отношението и към други посетители , много често.
–––––––––––––
“”Разбира се, че БФПС ще продължава да подкрепя и подпомага Петър Божилов в бъдещето му спортно развитие.””
Няма как да подпомагаш състезателят , като му отнемеш треньора. Това е някаква ирония или сарказъм. Как ще го подпомогнеш , като го принудиш сам да се тренира ? Това не е говедо , което да натириш на друго пасище и при друг пастир. Това са връзки градени от много години и всеки удар срещу треньора , награждавания , техн.конференции , достъп до басейни , рефлектира пряко и в по-голяма степен върху състезателя , особено когато е непълнолетен !
–––––––––––––––––––
’’Що се касае до факта, че клубът – работодател, (ПК „Омега -01“) е извадил Борис Божилов от регистъра на спортно педагогическите кадри към ММС, това най-вероятно е защото занапред, клубът не желае да бъде отъждествяван с Борис Божилов повече и в тази връзка отношенията между БФПС и ПК „Омега 01” запазват добрия тон. “”
Тука пак имаме откровена лъжа , просто защото , ако това беше истина Б.Божилов -треньор , П.Божилов -състезтел ном.1 в клуба , Ал.Божилов и другите 4-5 деца трениращи при Божилов , щяха да си търсят друг път за изява ! Истината е , че бе поставен ултиматум на клуба , ясно и точно. Или донаказваш треньора , като го извадиш от регистъра или спираме правата на клуб и състезтели да не участват повече в плувния живот на страната. Жестоко , безочливо и безпардонно !! Съответно тренер , председател , клуб и деца правим единственото възможно – примиряваме се , за доброто на децата. Родители събират подписка , пишем до министри , жалваме се пред О.С. , сигнализираме медии….Въобще занимаваме се с неща които са твърде далеч от тренировъчния процес. Това не ни помага , вреди на клуба , вреди на състезатели , вреди на България !

02.11.2017г

1 Comment

  1. Васил Костов  /  02.11.2017, 14:01 Reply

    На коя страна е вашия сайт

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>